TFG

O nás

Poskytujeme komplexné služby v oblasti spracovania a vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva 
pre fyzické a právnické osoby, vrátane spracovania mzdovej agendy a ekonomicko-účtovného poradenstva. 
Radi tiež poskytneme pomoc začínajúcim účtovníkom.    

Náš tím tvoria profesionáli s dlhoročnou účtovnou praxou v domácich i nadnárodných firmách. 
Kontinuálne vzdelávanie v účtovnej a daňovej oblasti je pre nás samozrejmosťou.  

Služby

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • - spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov
 • - vedenie peňažného denníka
 • - vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • - vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • - vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • - vedenie knihy evidencie DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • - poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky, daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • - spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov
 • - vedenie pokladničnej knihy
 • - vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • - evidencia pohľadávok a záväzkov
 • - evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • - evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • - mesačné priebežné účtovné závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • - poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky, daňového priznania k dani z príjmu právnickych osôb, súvahy, výsledovky, výkazu ziskov a str át
MZDY A PERSONALISTIKA
 • - evidencia a spracovanie personálnych údajov o zamestnancoch
 • - prihlášky a odhlášky v poisťovniach
 • - spracovanie a výpočet mzdy rôznych druhov pracovných pomerov
 • - vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • - spracovanie hlásení do poisťovní
 • - spracovanie mesačných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • - spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • - zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • - poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov